TitleYURTDI?I YÜKSEKÖ?RET?M D?PLOMALARI DENKL?K YÖNETMEL???

 

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2007 Resmi Gazete Say?s?: 26519


B?R?NC? BÖLÜM


Amaç, Dayanak ve Ba?vuru Usulleri


Amaç


MADDE 1

 

(1) Bu Yönetmeli?in amac?, yurtd???ndaki yüksekö?retim kurumlar?ndan al?nm?? ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalar?n?n denklik i?lemlerinde uyulacak usul ve esaslar? düzenlemektir.


Dayanak


MADDE 2

 

(1) Bu Yönetmelik, 2547 say?l? Kanunun 7 nci maddesinin (p) bendine dayan?larak haz?rlanm??t?r.


Ba?vuru usulü ve aranacak belgeler


MADDE 3

 

(1) Denklik ba?vurusu ?ahsen ya da posta yolu ile Yüksekö?retim Kurulu Ba?kanl???na yap?l?r.


(2) Diploma denklik ba?vurusunda bulunanlar, eksiksiz doldurulmu? ba?vuru formu ile birlikte, dilekçelerine a?a??daki belgeleri eklemek zorundad?r:


a) Nüfus cüzdan? fotokopisi (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras?n? havi),


b) Bir önceki e?itim-ö?retime ili?kin diploma ya da mezuniyet belgesinin asl? veya noter ya da Türk D?? Temsilcilikleri taraf?ndan onayl? sureti,


c) Yurtd???ndan al?nan lise diplomalar?n?n yurtd???nda E?itim Mü?avirliklerinden veya Ata?eliklerinden, yurt içinde ?l Milli E?itim Müdürlüklerinden al?nacak lise denklik belgesi asl?,


ç) Denkli?i talep edilen diploma ya da mezuniyet belgesinin asl?,


d) Denkli?i talep edilen diploma ya da mezuniyet belgesinin noter veya Türk D?? Temsilcilikleri taraf?ndan onaylanm?? tercümesi,


e) Ö?renim süresi içinde al?nm?? olan tüm derslerin notlar?n? ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi asl? (offical transkript), Avrupa Birli?ine üye ülkelerden al?nan diplomalar için Diploma Eki asl? (supplement),


f) Not çizelgesinin noter veya Türk yurtd??? temsilcilikleri taraf?ndan onaylanm?? tercümesi,


g) Mezun olunan yüksekö?retim kurumuna ba?ka bir yüksekö?retim kurumundan transfer edilen dersleri gösterir not çizelgesi (offical transkript) asl? veya Türk D?? Temsilcilikleri taraf?ndan onaylanm?? tercümesi,


?) Üniversite e?itimi s?ras?nda kullan?lan pasaport asl? veya Türk D?? Temsilcilikleri ya da noter taraf?ndan onaylanm?? giri?-ç?k?? tarihlerini ve i?lem gören sayfalar? havi okunakl? pasaport sureti,


h) Yurtd???ndaki yüksekö?retim kurumlar?nda ö?renim gören ö?rencilerden, denklik ba?vurular?nda ö?renime ba?lad?klar? y?la ait lisans programlar? için ilgili alan türünde 185,000, önlisans programlar? için 160,000 puan ald?klar?n? gösterir ÖSS sonuç belgesi veya muadil say?lan SAT 1 (minimum 1000 puan), ACT (minimum 21 puan), Abitur, Frans?z Bakaloryas?, GCE A Level Sertifikas? (minimum 2 ders), Uluslararas? Bakalorya (International Baccalaureat IB), Avusturya Matura Diplomas? (Matura Reifezeugnis), ?talya Maturita Diplomas? (Diploma di Maturita).


(3) ?kinci f?kran?n (h) bendinde say?lan belgelerin, hangi ülkelerde yüksekö?renime ba?layacak ö?rencilerden istenmeyece?i, Yüksekö?retim Kurulu taraf?ndan belirlenerek, ö?renci seçme ve yerle?tirme sistemi yüksekö?retim programlar? ve kontenjanlar? (ÖSYS) k?lavuzunda ilan edilir.


(4) Türkiye Cumhuriyeti vatanda?lar? ile Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti olmak üzere çift vatanda?l?k hakk?na sahip olup orta ö?renimlerini Türkiye'de tamamlayanlardan, ö?renci seçme ve yerle?tirme sistemi yüksekö?retim programlar? ve kontenjanlar? (ÖSYS) k?lavuzunda yer alan yurtd???ndaki üniversitelerde ö?renim gören ve diploma denklik talebinde bulananlardan yüksekö?retime ba?lan?lan y?l itibariyle ö?renci seçme ve yerle?tirme s?nav? (ÖSYS) sonuç belgesi istenir.


Yabanc? uyruklular?n denklik ba?vurusunda aranacak belgeler


MADDE 4 – (De?i?ik:R.G.:28/11/2007-26714)


(1) Yabanc? uyruklular?n önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomalar?na denklik ba?vurusunda bulunabilmeleri için;


a) Türkiye'de üç aydan fazla ikamet izni bulunup, çal??ma izni almak üzere Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???na müracaat eden yabanc? uyruklulardan, Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? ve ilgili kurumlarca denklik belgesi talebinde bulunulmu? olmas?,


b) Türkiye Cumhuriyeti vatanda?l???na geçmek üzere ba?vuruda bulunanlar?n bu hususu belgelemi? olmas?,


c) Bir yüksekö?retim kurumunda yabanc? uyruklu ö?retim eleman? s?fat?yla ders vermek üzere sözle?me yap?lm?? ve sözle?meleri vize edilerek onaylanm?? olmas? ko?ullar? aran?r.


?K?NC? BÖLÜM


Denklik ??lemleri, Usul ve Esaslar?


Diploma denklik komisyonu


MADDE 5

 

(1) Diploma Denklik Komisyonu, Yüksekö?retim Kurulu Ba?kan? taraf?ndan görevlendirilen Yüksekö?retim Genel Kurulu Üyelerinin birinin ba?kanl???nda ve Yüksekö?retim Genel Kurulu taraf?ndan seçilen ö?retim üyeleriyle birlikte en az üç ki?iden olu?ur. Komisyon gerekti?inde Ba?kanl???n onay?n? almak suretiyle alt komisyonlar kurabilir.


Diploma denklik talebinin de?erlendirilmesi


MADDE 6

 

(1) Denklik ba?vurusunda bulunanlara ba?vurunun al?nd???na dair ba?vuruyu takiben en geç 1 ay içinde tarih-say? içeren al?nd? belgesi verilir. Ba?vuruda eksik belgeler var ise tamamlanmas? istenir.


(2) Yönetmelikte öngörülen belgelerle yap?lan diploma denklik ba?vurular?n?n ön incelemesi denklik birimi elemanlar? taraf?ndan, incelenmesi Diploma Denklik Komisyonunca yap?l?r. Komisyon taraf?ndan haz?rlanan rapor Yüksekö?retim Genel Kurulunda görü?ülerek karara ba?lan?r. Genel Kurulun karar?n? müteakiben karar gere?i en geç 1 ay içinde yerine getirilir.


?nceleme ve de?erlendirme usul ve esaslar?


MADDE 7

 

(1) Ba?vurular bireysel olarak a?a??da belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde incelenir:


a) Belgelerin orijinal olup olmad???, üzerinde kaz?nt?, silinti ve benzeri tahrifat?n bulunup bulunmad???,


b) Belgelerin ba?vuran ki?iye ait olup olmad???,


c) Diplomay? veren yüksekö?retim kurumunun ve e?itimin yap?ld??? program?n öncelikle faaliyet gösterdi?i ülke yetkili makamlar?nca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tan?nmas?, akreditasyon ya da kalite güvencesi kurulu?lar? taraf?ndan akredite edilmi? olmas? ve Yüksekö?retim Kurulu taraf?ndan tan?nmas? halinde; denkli?i talep edilen yüksekö?retim program?n?n e?itim düzeyi, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya ECTS toplam?, kazan?lmas? gereken bilgi, beceri ve yeterlilikler aç?s?ndan Türk yüksekö?retim program?na e?de?er olup olmad???.


(2) Diploma Denklik komisyonunca gerekli görülmesi halinde diploman?n uluslar aras? düzeyde veya ikili anla?malarla tan?nan bir üniversiteden al?nm?? olmas?na ra?men mezuniyet diplomas? ve di?er belgelerinin gerçek olup olmad???, e?itim program?n?n türü, niteli?i, düzeyi konusunda tereddüte dü?üldü?ü durumlarda; ba?vuru sahibinden, ilgili yüksekö?retim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlar?ndan 3 üncü maddede belirtilen belgeler d???nda bilgi/belge istenebilir.


(3) Yap?lan inceleme sonucunda;


a) Yurtd???ndaki yüksekö?retim kurumlar?nda ö?renim gören ö?rencilerin programlar?nda; program?n müfredat? ile ilgisi olmayan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?n?n Temel ?lkeleri ile 2547 say?l? Yüksekö?retim Kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelerine ayk?r? dersler bulunmas? halinde, al?nan diplomalara denklik verilmez.


b) Belgelerin orijinal olmad???, üzerinde tahrifat yap?ld??? ve belgelerin ki?iye ait olmad??? tespit edildi?inde denklik i?lemi yap?lmaz ve bu ki?iler hakk?nda yasal i?lem yap?lmak üzere Cumhuriyet ba?savc?l?klar?na suç duyurusunda bulunulur.


c) Önlisans denklik i?lemleri kabul veya ret ?eklinde karara ba?lan?r. Kabul edilenlere denklik belgesi verilir.


ç) (De?i?ik:RG-16/9/2008-26999) Diploman?n al?nd??? kurumun tan?nm?? bir kurum oldu?u, e?itimin yap?ld??? program?n benzeri Türk yüksekö?retim program?na denk oldu?u, e?itim düzeyi ve ö?renim alan? aç?kça tespit edilenlere "lisans denklik" belgesi verilir. E?itim düzeyi önlisans düzeyinde oldu?u tespit edilenlere "önlisans denklik" belgesi verilir. Mezun olunan lisans program?n?n Türkiyedeki e?de?er programa göre zorunlu derslerinde eksiklik tespit edilenlere; Kurulumuzca yerle?tirilecekleri Türkiyedeki bir üniversitede bu dersleri almalar? ve ba?ar?l? oldu?unu belgelemeleri sonucunda denklik belgesi verilir.

 

d) (De?i?ik:RG-07/05/2009-27221) Mezun olunan lisans program?n?n e?itim düzeyi ve içeri?i konusunda bilimsel gerekçeleri gösterilmesi kayd?yla tereddüt has?l oldu?unda, ba?vuru sahibi usul ve esaslar? Yüksekö?retim Kurulu taraf?ndan belirlenen "seviye tespit s?nav?na" tabi tutulur.


1) Bu s?nav, ö?renim süresince kazan?lmas? gereken en az bilgi düzeyinin tespitine yönelik olup ba?ar?l? olabilmek için gereken puan en az 50 'dir . S?nav say?s? k?s?tlamas? yoktur. Seviye tespit s?navlar? Yüksekö?retim Kurulunca belirlenecek tarihlerde y?lda en az bir kez uygulan?r.


2) Eczac?l?k alan?ndaki diplomalar?n denklik i?lemlerinde 18/12/1953 tarihli ve 6197 say?l? Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Kanun hükümleri göz önünde bulundurulur.


3) Ö?retmenlik alan?nda al?nan diplomalar de?erlendirilirken, alan bilgisi yeterli görülen ancak ö?retmenlik formasyon e?itimi üzerinde bilimsel gerekçeleri gösterilmesi kayd?yla tereddüt has?l olan diplomalar için, ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgenin üzerine "Bu belge sahibi ad?na yukar?da belirtilen alanda ö?retmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin ö?retmenlik meslek bilgisi alan?nda yap?lan seviye tespit s?nav?nda ba?ar?l? olmas? gerekmektedir." ?eklinde ?erh konulur. Ö?retmenlik meslek bilgisi alan?nda yap?lan seviye tespit s?nav? sonucunda ba?ar?l? olabilmek için gereken puan, yüz üzerinden en az 50'dir. Ba?ar?l? olanlar?n denklik belgelerinde yer alan bu ?erh kald?r?larak ö?retmenlik alan?n? da içeren yeni bir denklik belgesi verilir.


4) Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti d???ndaki yurtd??? üniversitelerin Yabanc? Dil ve Edebiyat, bu dillerin ö?retmenlik programlar? ile Mütercim-Tercümanl?k programlar?ndan al?nan diplomalar?n denklik i?lemi, mezun olunan program ülkenin ana dili ile ayn? de?il ise ba?vuru sahibinin ilgili yabanc? dilde KPDS s?nav?ndan yüz üzerinden en az 70 puan almas? veya uluslararas? geçerlili?i bulunan s?navlardan e?de?er kabul edilen puan alm?? olmas? ?art? aran?r.


e) Diploma al?nan kurumun tan?nmas? halinde denkli?i talep edilen yüksekö?retim program?n?n e?itim düzeyi, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya ECTS toplam?, kazan?lmas? gereken bilgi, beceri ve yeterlilikler aç?s?ndan Türk yüksekö?retim program?na e?de?er görülmeyenlerin diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir.


Uzaktan e?itim


MADDE 8

 

(1) Uzaktan e?itim programlar?ndan al?nan diplomalar; diploma al?nan yüksekö?retim kurumunun faaliyet gösterdi?i ülkenin yetkili kurulu?u ve Kurulumuzca tan?nan bir akreditasyon kurulu?u taraf?ndan akredite edilmi? olmas?, bir üst e?itime giri?te kabul edilmesi, program kredilerinin 1/3'ünden fazlas?n?n sanal ortamda verilmemesi, program kredi toplam?n?n, o ülkedeki e?de?er örgün ö?retim program? kredi toplam?na uygun olmas? ?artlar? aranarak, bireysel olarak de?erlendirildikten sonra kabul edilir veya reddedilir.


(2) Program kredilerinin 1/3 ten fazlas? veya tamam? sanal ortamda al?nan diplomalar ise, o yüksekö?retim kurumunun ve program?n?n, usul ve esaslar? Yüksekö?retim Genel Kurulu taraf?ndan belirlenecek bir yöntemle de?erlendirilmesi sonucunda kabul edilir veya reddedilir."


Evraklar?n teslimi


MADDE 9

 

(1) Denklik i?leminin kabulü ya da reddi halinde ilgiliye evrak as?llar? ba?vuru s?ras?nda belirlenen tercih do?rultusunda elden ya da posta yolu ile teslim edilir. Elden al?nacak belgeler ba?vuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk D?? Temsilcilikleri taraf?ndan düzenlenmi? vekaletname ibraz? halinde ba?vuru sahibinin vekiline teslim edilir.


(2) Ba?vuru s?ras?nda Yüksekö?retim Kuruluna verilen onayl? suret ve onayl? tercüme belgeleri ba?vuru sahibine iade edilmez ve Yüksekö?retim Kurulunca incelemeye esas belge olarak dosyas?nda saklan?r.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Çe?itli ve Son Hükümler


Uygulanacak di?er kurallar


MADDE 10

 

(1) Bu Yönetmeli?in uygulanmas?nda ortaya ç?kan tereddütlerin giderilmesi ile ilgili olarak Yüksekö?retim Genel Kurulu yetkilidir.

 

Yürürlükten kald?r?lan yönetmelik


MADDE 11

 

(1) 14/7/1996 tarihli ve 22696 say?l? Resmî Gazete'de yay?mlanan Yurtd??? Yüksekö?retim Diplomalar? Denklik Yönetmeli?i yürürlükten kald?r?lm??t?r.


Lisans denklik tamamlama e?itimi


GEÇ?C? MADDE 1

 

(1) Bu Yönetmeli?in yürürlük tarihinden önce lisans denklik tamamlama e?itimine ba?vurmu? ve e?itime devam edenlere ili?kin i?lemler, 14/7/1996 tarihli 22696 say?l? Resmî Gazete'de yay?mlanan Yurtd??? Yüksekö?retim Diplomalar? Denklik Yönetmeli?inin 7 nci maddesi hükümlerine göre sonuçland?r?l?r.


Yürürlük


MADDE 12

 

(1) Bu Yönetmelik yay?m? tarihinde yürürlü?e girer.


Yürütme


MADDE 13

 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksekö?retim Kurulu Ba?kan? yürütür.

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.